Barion Pixel

A www.weitzterez.hu weboldal felhasználói és Vásárlói részére

 

Bevezetés

 

Adatkezelő, mint szolgáltató a weboldal működtetése során, az oldalon vásárló, illetőleg kapcsolatot felvevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást és tájékoztatást nyújthasson.

 

Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

ADATKEZELŐ, MINT SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE

 

Adatkezelő megnevezése: Vikkerné Weitz Terézia egyéni

vállalkozó

Nyilvántartási szám: 4103758
Adószám: 44125941-1-23,
Adatkezelő székhelye: 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D.
Adatkezelő képviseletében eljáró

személy:

Vikkerné Weitz Terézia
Adatkezelő elektronikus

elérhetősége:

info@weitzterez.hu

 

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) elérhető az alábbi oldalról:

https://weitzterez.hu/adatvedelem.

 

Az Adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem

végez profilalkotást.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

 

képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatkezelő    a    megadott    személyes    adatokat    nem    ellenőrzi.    A    megadott    adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Az Adatkezelő a GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

Jelen Tájékoztató rendelkezései alapján általános értelmében e Tájékoztató hatálya alá tartozó érintettnek tekintendő valamennyi, Adatkezelő honlapján keresztül szolgáltatást igénybe vevő/terméket megrendelő természetes személy érintett.

Adatkezelő az e Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokat közvetlenül az érintettől szerzi meg a személyes, telefonos, honlapon keresztül történő írásos jelentkezéskor, kapcsolatfelvételkor.

 

Fogalom-meghatározások

 

Rendelete;

 

 

 

 

 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 

 

 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

 

Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

 

 

 

 

 

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

A webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés általános és átfogó célja a webáruházhoz tartozó többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel a megrendelések leadása/lebonyolítás érdekében.

Az adatkezelés jogalapja valamennyi esetben – a számlázási név és cím kivételével – az érintett és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése). Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése értelmében:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számlázási név és cím esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

 

Az adatkezelésben érintettek köre: a webshop weboldalon vásárló valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés időtartama: Abban az esetben, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamelyik körülmény fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig. Az érintettet Adatkezelő elektronikus úton értesíti az érintett által megadott bármely személyes adat törlése esetén.

 

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári

 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év az elévülési idő, így főszabály szerint az érintettre vonatkozó szerződéses adatok öt év elteltével törölhetőek.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az adatok megismerésére és kezelésére jogosultak az Adatkezelő arra feljogosított alkalmazottai, tagjai a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, a szerződés teljesítése és a kapcsolattartás érdekében. A pontos számlázási név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettségen alapul.

 

A személyes adatok megadása szükséges továbbá a vásárláshoz, a szabályszerű számlakiállításhoz, valamint az elállási jog gyakorlásához is.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
 

Vezeték és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a

szabályszerű számlakiállításhoz, valamint az elállási jog gyakorlásához szükséges.

 

 

 

Számlázási név és Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás, szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése.

Szállítási név és cím A házhozszállítás teljesítése érdekében

szükséges.

E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
IP cím Technikai információs művelet.

Fehívás: Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy valamennyi, előbbiekben meghatározott személyes adat az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő a rendelést teljesíteni nem tudja.

 

Ingyenes anyagok küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkról több tanulási anyag is hozzáférhető díjmentesen; Letölthető anyagok

menüpontok alatt. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

 

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

név (vezetéknév és keresztnév)

ennek megadásával meg tudjuk szólítani

abban az e-mailben az ingyenes anyag

igénylőjét, amelyben kiküldjük azt

 

e-mail cím

ennek megadásával ismerjük meg az igénylő elektronikus elérhetőséget, ahova

küldeni tudjuk ingyenes anyagunkat

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjára figyelemmel az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A letöltést követő 3 évig tároljuk ezeket a személyes adatokat.

 

Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megvalósuló személyes adatkezelés

Külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak

érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, továbbá tájékoztatást kapjon        az                            Adatkezelő  szolgáltatásaival          kapcsolatban.

 

A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a kapcsolatfelvétel esetében annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb

 

30 napig kezeli (céltól függően eltérő lehet), illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán, így a GDPR.

 1. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat

adhatják meg.

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 

Hírlevél küldés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett, mint felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő, mint szolgáltató a reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein, így e-mailben megkeresse.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. Adatkezelő a vele kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeli.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről az érintett bármikor következmények nélkül, ingyenesen leiratkozhat, Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a reklámokról üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bek.).

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét célja:

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás és a hírlevél küldésének lehetővé tétele.
E-mail Azonosítás és a hírlevél küldésének lehetővé tétele.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a hírlevél küldésre feliratkozó érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

A hozzájárulás visszavonása a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján történhet

meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és a marketing tevékenység végzésére feljogosított alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

Az érintett képmásához és/vagy hangjához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő a honlap működtetése, szolgáltatásai nyújtása során fokozott figyelemmel jár

el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. §-ának (1) bekezdésére, mely szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Továbbá ugyanezen szakasz (2) bekezdésére, mely szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A kialakult bírói gyakorlat szerint azt tekintjük tömegfelvételnek, amelyen az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.

 

Az adatkezelés célja: Az érintett képmásának, a vele készült hangfelvételnek az Adatkezelő weboldalán, közösségi média felületén vagy egyéb marketing eszközén történő feltüntetése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett írásbeli hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: A képmás használatáról minden esetben a weboldal tulajdonosa dönt.

 

A kezelt adatok köre: képmás – azonosítás; hangfelvétel – azonosítás.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki hozzájárul a róla készült kép és/vagy hangfelvételhez.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett részéről történő visszavonásig. Az adatkezelés folyamata:

 1. az érintett nyilatkozik a képmásáról és/vagy hangjáról készített felvételhez történő

hozzájárulásról;

 1. archiváljuk az érintett nyilatkozatát;
 2. az adatkezelést az érintett nyilatkozatának visszavonásáig végezzük.
 3. amennyiben az érintett nyilatkozatából nem lehet egyértelműen azonosítani, hogy mely képmásra és/vagy hangfelvételre vonatkozik az érintett hozzájárulásának visszavonása, azon a módon törekszünk tisztázni ezt az érintettel, amilyen módon az érintett a hozzájárulásának visszavonását kezdeményezte.
 4. az érintett nyilatkozatának egyértelmű visszavonása után haladéktalanul megtesszük a képmás és/vagy hangfelvétel eltávolítására vonatkozó intézkedést.

 

Adatkezelő által hirdetett nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatkezelések

Játékos: aki részt vesz a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően az Adatkezelő

hivatalos Instagram és Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékban. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok email címét a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

 

Kezelt adatok köre: a nyereményjátékban résztvevő felhasználó által (Facebook, Instagram) megadott név és a kapcsolattartás céljából megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím). A kapcsolati és személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az érintettől szerzi meg a nyereményjátékban történő részvételi mechanizmus teljesítésekor.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pont).

 

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama: Adatkezelő az adatokat a Nyeremények átadásáig kezeli. Ezt követően törli a nyereményjáték teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat.

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

A  Felnőttképzési   tevékenységgel   kapcsolatos

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1)      Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 

A felnőttképzési tevékenység keretében Adatkezelőnek jogszabályi kötelezettsége kezelni azon Érintettek személyes adatait, akik részt vesznek az általa tartott képzéseken (a jelen pontban a továbbiakban: „Résztvevő”).

 

 1. Adatkezelő az Fktv. 21. § (1) bekezdése előírásának megfelelően a felnőttképzési jogviszony létesítése és fenntartása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, vagyis az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a képzésben résztvevők alábbi adatait:

−    természetes személyazonosító adatait,

−    oktatási azonosító számát,

−    elektronikus levelezési címét

−    a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy:

kapcsolatosak.

 

Az adatkezelés célja: Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés lebonyolítása, illetve a felnőttképzési szerződés megkötése.

b)    Belső nyilvántartások esetében az Fktv. 16. §-ában és a Vhr. 26. §-ában

foglalt adatok

A Résztvevők tekintetében az Fktv. 16. § alapján az Adatkezelőnek, mint felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

 

azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

A Vhr. 26. §-a alapján Adatkezelő az egységes dokumentum részeként vezeti az a) pontban írtaknak megfelelően a képzésben részt vevő személyek családi és utónevét és az adatokban bekövetkezett változást a változás időpontjával. A haladási napló, amely az egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része tartalmazza a képzés – résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet, – nem kontaktórás képzés esetén a képzés résztvevőjének nevét.

Az adatkezelés célja: a vonatkozó szabályozások (jogszabályok [Fktv., Vhr.] és belső szabályzatok) szerint az Adatkezelő belső nyilvántartásainak vezetése.

c)     Statisztika    esetében    anonimizált     módon    a    Résztvevő    által    kitöltött elégedettségi kérdőív.

 

Az adatkezelés célja: az a) pont szerinti Fktv.-ben meghatározott adatok statisztikai célokra – különösen a minőségirányításra, tervezésre figyelemmel – történő felhasználás.

Az adatkezelés jogalapja

jogos érdeke a statisztika alapján a képzések fejlesztése.

 

2)     Az adatkezelés időtartama

 

3)     Adattovábbítás

 Az Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján:

 

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a

felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereiben (FAR).

 

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

A Kormány felnőttképzési államigazgatási szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal az ellenőrzéshez szükséges adatokhoz a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében hozzáfér. A Résztvevő félként való részvételével vagy hozzájárulásával megkötött megállapodás ilyen tárgyú rendelkezése esetében a Résztvevő tanulmányi előrehaladásról az Adatkezelő, mint felnőttképző a munkáltatót/más személyt vagy szervezetet kérésére, tájékoztatja (GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés)

 

Számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:

A számla kiállításával összefüggésben a költségviselő természetes személy állandó lakcíme és adatai: neve, állandó lakcíme.

Az adatkezelés célja:

A webáruházon keresztül leadott megrendelés kifizetésének adminisztrációja, számla kibocsátása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) pont szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169. § e) alapján kezeli

 

Adatkezelő a számla kiállításához szükséges adatokat. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 169. § (2) bekezdésében előírt megőrzési határidő előtt ezen adatait Adatkezelő nem tudja törölni (8 év).

Az adatkezelés időtartama:

A számla kibocsátásától számított 8 év.

Adattovábbítás: NAV felé (Áfa tv. 10. melléklet alapján)

 

Panaszkezelés

A panaszkezeléssel kapcsolatosan Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont) és a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV törvény) 17/A. § (7) bekezdése.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

Az adatkezelés érintettjei: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő érintettek.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és azonosítás, a problémák kezelése.

 

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait 3 évig kell megőrizni a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelő fentiekben közölt elérhetőségének valamelyikén tudja gyakorolni.

Felhívás: A fenti személyes adatokat köteles megadni, hogy panaszát Adatkezelő kezelni tudja. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tudja kezelni a hozzá beérkezett panaszát.

 

A weboldalon található Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan

információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: felhasználói élmény növelése, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. A személyes adatokat

az Adatkezelő ismerheti meg.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

Az adatkezelés időtartama:

–         statisztikai, marketing sütik esetén 1 hónap – 2 év.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

 

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit- weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

Közösségi jelenléttel (social media platformok) kapcsolatos adatkezelési körülmények

 1. Az adatgyűjtés             ténye,             a             kezelt             adatok             köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek   köre:   Valamennyi   érintett,   aki   regisztrált   a

Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  stb.  közösségi  oldalakon,  és

„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

„lájkolása”, követése, népszerűsítése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

 

adatkezelés    időtartamára,   módjára,   illetve    az   adatok    törlési    és    módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett, mint Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti

hivatkozásokon érhetők el.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A www.jobbaljobban.hu weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Active Campaign Inc Elérhetőségek:

 

Székhely: Usa 60606 Chicago South Riverside Plaza Suite 810 Weboldal: https://www.activecampaign.com/

 

Ingyenes anyagok letöltésével összefüggésben

A www.jobbaljobban,hu weboldal tárhely-szolgáltatója hozzáfér az ingyenes anyagok letöltésével összefüggő személyes adatokhoz, mint adatfeldolgozó. Adatai az alábbiak: Név: ProfiTárhely Kft.

Elérhetőségek: Munkanapokon 8:00-16:00-ig Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Telefon: .: +36 20 254 0866

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Név:Closte

1603 Capitol Ave.,

Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001

 

Megrendelések teljesítésével összefüggésben

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

https://posta.hu/vallalkozasoknak/logisztikai_szolgaltatasok/mpl_futarszolgalat

 

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Email cím: info@foxpost.hu

 

A megrendelések teljesítésével összefüggésben felmerülő személyes adatokhoz a Weboldalak tárhely-szolgáltatói ugyancsak hozzáférnek.

 

Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalaink több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

Számla-kiállítással összefüggésben

 

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

A számlázásokkal kapcsolatban az általunk igénybe vett adatfeldolgozó megismeri az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: KBOSS.hu Kft.

Elérhetőségek: https://www.szamlazz.hu/

 

Felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben

Figyelemmel a fentiekben leírtakra, a felnőttképzési tevékenységgel összefüggésben személyes adatokat tartalmazó adattovábbításra kerülhet sor a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, melynek adatai a következők:

Név: Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Az adattovábbítás a következő felületen keresztül történik: https://far.nive.hu/

 

ügyfélkapcsolat és Egyéb adatkezelések

Amennyiben kérdése merülne fel Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során, úgy a fentiekben megadott elérhetőségeken felteheti kérdéseit Adatkezelő számára. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, közösségi felületeken megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével törli.

Az Adatkezelő egyéb, fentiekben meghatározott Címzettől eltérő címzettek részére nem továbbít személyes adatot, kivéve, ha erre bíróság, nyomozó hatóság, vagy más hatóság kötelezi.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek illetőleg annak jogos érdekei miatt. További tájékoztatási igény esetén kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz az e Tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken.

 

Hozzáféréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld Adatkezelő.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről a kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik Adatkezelő, melyről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

 

Törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Adatkezelőtől adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi Adatkezelő, melyről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

 

Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Adatkezelőtől az adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi Adatkezelő, melyről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja Adatkezelő, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatja.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

 

Az Adatkezelőre irányadó ügyintézési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ez a határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább 3 évente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét Adatkezelő dokumentálja, ezt 10 évig megőrzi, és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Adatkezelőt, így lehetőség

nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megtesz Adatkezelő, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL: https://naih.hu

 

A bírósági jogorvoslathoz való jog:

 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  törvényszéket  megkeresheti  a

https://birosag.hu/birosagkereso oldalon.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 2. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 3. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 4. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

 

 1. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 2. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 3. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

Informatikai védelem

 

 1. Az adatkezelés    során    használt    számítógépek    és    mobil    eszközök    (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak

hozzáférni.