Barion Pixel

1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tartalomjegyzék
1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?
2. ADATKEZELŐ ADATAI
3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?
4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?
5. ÉRTESÍTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG
6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS
7. SÜTIK (COOKIES)
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9. HIVATKOZÁSOK

 

2. Mi a tájékoztató célja?
Alulírott Vikkerné Weitz Terézia egyéni vállalkozó (székhelye: 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D.;
adószáma: 44125941-2-23, e-mail cím: sikerkovacs.nyest@gmail.com, info@weitzterez.hu
telefonszám: 70/949-1184, a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.karrierkod.hu és a
www.weitzterez.hu domain nevek alatt működő weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak)
üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadom el, hogy a Weboldalak szolgáltatásait igénybe
vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva közöljük, valamint segítsük az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.
Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt
megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2)
bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

3. Adatkezelő adatai
Név Vikkerné Weitz Terézia egyéni vállalkozó
Weboldalak www.karrierkod.hu, www.weitzterez.hu
EV azonosító 4103758
Székhely 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D
Adószám 44125941-2-23
E-mail info@weitzterez.hu
Telefonszám 70/949-1184

4.Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalakon?
Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket
a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 

3.1. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés
Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalaink látogatóit, lehetőség van
feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév)
ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a feliratkozót

e-mail cím
ennek megadásával ismerjük meg a feliratkozó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és az Info tv. 5. § (1) a) pontja).

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a
sikerkovacs.nyest@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

3.1.4. Központi adatvédelmi nyilvántartáshoz tartozó azonosítók
NAIH-79592 (www.karrierkod.hu weboldalhoz)
NAIH-124333 (www.weitzterez.hu weboldalhoz)