Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések:

1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a weitzterez.hu és karrierkod.hu
domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a weitzterez.hu és
karrierkod.hu domain név alatt működő honlapok üzemeltetője, Vikkerné Weitz Teréz
egyéni vállalkozó (székhelye: 6239 Császártöltés, Petőfi S. u. 2/D.; Adószáma:
44125941-2-23, e-mail cím:info@weitzterez.hu, telefonszám: 70/949-1184) mint a
szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Vállalkozás) és a
szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban Megrendelő) között létrejövő szerződés
olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Megrendelő a szolgáltatások
igénybe vételével és árú kiválasztásával kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező
erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Vállalkozás, mind pedig a Megrendelő
köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses
jogviszonykeretében.

2. A Vállalkozás bármikor, előzetes értesítés, vagy a Megrendelő hozzájárulása nélkül
jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a weitzterez.hu és
karrierkod.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlapok) történő
közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Vállalkozásra, mind
pedig a Megrendelőre nézve kötelező erővel bír. A Megrendelő által nyújtott bármely
szolgáltatás igénybevétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti

II.A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A Vállalkozás a honlapokon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét, árúk
tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés megkötését (továbbiakban
együttesen: szolgáltatás igénybevétele) űrlap alkalmazásával közölt ajánlattételhez
kötheti. Ebben az esetben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a
Vállalkozás által a honlapon erre rendszeresített ajánlattételi űrlapot az ott
meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az
Vállalkozásnak elküldeni. Amennyiben a Megrendelő az űrlapot megfelelően
kitöltötte és a szükséges adatokat a Vállalkozás rendelkezésére bocsátotta, a
Vállalkozás a szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat Vállalkozó által történő
tudomásul vételéről a Megrendelő által megadott elektronikus postafiókra küldött
elektronikus levélben értesíti a Megrendelőt.

2. A Vállalkozás szolgáltatás igénybevételre irányuló ajánlat tudomásulvételéről szóló e-
mail hatályosulásával szerződés jön létre a Megrendelő és Vállalkozás között. (Ha a
megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem
érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a
megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) A Megrendelő
elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra
Magyarország joga irányadó, a Vállalakozó a szerződést elektronikus formában, a
Megrendelő részére is elérhető formában tárolja A szerződésre a jelen ÁSZF
rendelkezései vonatkoznak

 

III.A szolgáltatás tárgya, megrendelés

1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapokon aktuálisan található könyv,
tanulást segítő szolgáltatás illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen:
„termék”).
A termék lényeges tulajdonságait a Megrendelő megtekintheti a termékek bemutató
oldalain.
A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Vállalkozás
egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott
megrendeléseket nem fogad el. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül –
az általa tett ajánlati jognyilatkozatot visszavonhatja, amely ajánlati kötöttségét
megszűnteti.
A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás
teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e – mail cím; mobilszám annak
érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)
Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel:
utca, házszám, város, irányítószám

2. A termék meg vásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a
termék mellé csomagolva kapja kézhez.
Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák. Vállalkozás mindenkori kézbesítő és
logisztikai partnereiről Megrendelő az „Adatvédelmi irányelveink” menüpont alatt
tájékozódhat. A rendeléseket a Vállalkozás a következő 2 munkanapon belül dolgozza
fel és adja át a futárnak, illetve online szolgáltatás esetén adja meg a hozzáférést, így
általában a rendeléstől számított 2- 4 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő
részére leszállításra. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás
megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.
A Vállalkozás eleget tesz leszállítási kötelezettségének amennyiben a fenti határidőn
belül átadja a terméket a logisztikai partnerének, s az átvétel elmulasztásából eredő
többletköltségek a Megrendelőt terhelik.

IV. A Vállalkozás által közzétett tartalom

1. A Vállalkozás által a honlapokon közzétett tartalom – az egyes termékek termék
leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek
valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom
felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért,
kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Vállalkozás
semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a
Megrendelő – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között –
kizárólag a saját felelősségére használhatja.

2. A Vállalkozás nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által
esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek
megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

3. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások (pl. fórumok, üzenőfalak, chat. stb…)
igénybevételének részletes szabályait és feltételeit a Vállalkozás külön
szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén
bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes
szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Megrendelő a szolgáltatás
igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a
szolgáltatás Vállalkozás által meghatározott speciális szabályait.

V. Pénzügyi teljesítés

1. A termékek árai a honlapokon az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre, amelyek
ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

2. A Megrendelő a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében
kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla
kiállításának egyes feltételeit.

3. Lehetséges fizetési módok
a. 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
b. 2. Banki átutalás (előre utalás)
(Kedvezményezett neve: Vikkerné Weitz Teréz, Bankszámlaszáma: 10402317-
50526581-65541007)
A Megrendelő jogosult fizetési kötelezettségét Euro-ban is teljesíteni K&H Banknál HU03
1040 0621 7657 4854 5252 1007 számlaszám alatt vezetett számlára történő átutalással.
c. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó
Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-ENI-1064/2013.
Az egyes termékek vonatkozásában a Vállalkozás jogosult a fentiektől eltérően
személyes átvételi és kézpénzfizetési lehetőséget meghatározni, illetve az egyes
szolgáltatások igénybevételét meghatározott előleg fizetéshez kötheti
A Vállalkozás kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy a belföldi postautalvány
útján történő teljesítés további költségeket jelent a Megrendelőre nézve a Magyar Posta Zrt.
belföldi postautalvány szolgáltatás, és kiegészítő szolgáltatásainak díjairól szóló mindenkor
hatályos hirdetményében foglaltak szerint.

VI. Elállás

1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve, ha a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 14 napon belül
jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.

2. A Megrendelő elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés
esetén, a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása
eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy

darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a
terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy általi átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében
a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

3. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak is minősül – elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja

4. A Megrendelő felmondási, illetve elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Vállalkozó
fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapokon, illetve az info@weitzterez.hu e-
mail címen is biztosítson lehetőséget a Megrendelő számára lehetőséget az elállási,
illetve felmondási jog gyakorlására, s ebben az esetben kötelezettséget vállal arra,
hogy tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelői nyilatkozat
megérkezését

5. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, – amennyiben a szolgáltatás áru tulajdonjogának
átruházására vonatkozik – köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak
vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő
lejárta előtt elküldi.

6. A Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen
túlmenően a Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel.

7. A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a Megrendelőnek
visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan
semmilyen többletdíj nem terhelheti
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig
visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt
visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8. A Megrendelő elveszíti a felmondási, elállási jogát
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti